Category: ไทฟูโด

gbIMG20160819142700 Website Taifudo Academy

หมวดที่ 4 : การใช้อาวุธ

อาวุธมีดสั้น (ขนาดสั้น) อาวุธดาบ (ขนาดกลาง) อาวุธพลอง (ขนาดยาว) พลองไทฟูโด แบ่งวิชาพลองออกเป็น ไม้ตะ

Read More
tfd 554 Website Taifudo Academy

หมวดที่ 1 : บนเบาะ

ใช้เพียงสิบเทคนิคที่เรียบง่ายเราไม่มีแข่งขันเราใช้เพียงป้องกันเมื่อจำต้องล้มลงบนพื้นควรจะมีทักษะการเข้าปล้ำหรือการควบคุมบนพื้นไว้บ้าง

Read More