Taifudo Academy

คำขวัญหรือคติพจน์

“ไทฟูโดฝึกฝนเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัว หากใช้มุ่งเน้นการต่อสู้และการเอาชนะ หากแต่ให้มีสติและอ่อนน้อมถ่อมตน”

คำปฏิญาณ

ข้อที่ 1

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อที่ 2

ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ

ข้อที่ 3

ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุและผล

ข้อที่ 4

ข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อที่ 5

ข้าพเจ้าจะบำรุงรักษาร่างกายให้สะอาด แข็งแรงอยู่เสมอ

ข้อที่ 6

ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบทุกกรณี
ยกเว้น การรับใช้ชาติ

TAIFUDO ACADEMY

ไม่มีการแข่งขัน ฝึกฝนพัฒนาทักษะเพื่อป้องกัน
ตามระบบที่ได้ยื่นข้อกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 15(2)

จำนวนที่เรียน

0
Hour

ฝึกด้วยตนเอง

0
Hour

5 หมวดการฝึกทักษะไทฟูโด

หมวดที่ 1 : ทักษะบนเบาะ

คว้าจับ, การทุ่ม, การปล้ำ

หมวดที่ 2 : ทักษะการยืนพื้น

หมวดที่ 3 : ทักษะระยะประชิด (ม้าแคบสะพานสั้น)

หมวดที่ 4 : ท่ารำมวย หรือ การใช้ท่วงท่าเท้า (ม้ากว้างสะพานยาว)

ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ, ม้าสี่เรียบ, ม้าเหยียดยาว, ม้าจิก, ม้าไข้ว

หมวดที่ 5 : การใช้อาวุธ

พลอง, ดาบ, มีด