Taifudo Academy

หลักสูตร : อาวุธ (Weapon)

อาวุธที่ใช้ในไทฟูโด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือสั้น, กลาง, ยาว โดยในคอร์สเรียนจะสอนมีดสั้น ดาบ พลอง ง้าว ทวน กระบี่และอาวุธอื่นๆ ตามที่ผู้เรียนสนใจ

วันและเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์ – อาทิตย์
เวลา 19.00 น. – 20.30 น.

เปิดสอนหลักสูตร

ระยะสั้น / ระยะยาว / เรียนเดี่ยว / เรียนกลุ่ม

ภาพตัวอย่าง