China

Take a break and read all about it

China

แข็ง อ่อนพึ่งพา [TaiFuDo Academy]

อาต๊ะถ้าลื้อยังฝึกแข็งไหวอยู่ ก็ฝึกไป อย่าทิ้ง วันหลังลื้ออายุมากแล้วแข็งไม่ไหว ค่อยเหลือแต่อ่อน (อย

China

ตั๊กแตน 7 ดาว [TaiFuDo Academy]

Huo Yuan Jia. 1909 ก่อตั้งสมาคมจินอู่หลังจากเสียชีวิต. ในปี 1910 ได้เปิดอีกครั้งโดยมี Huo Yuan Siang