Taifudo Academy

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

太夫道

ถาม? คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ? [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ถาม.คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ?
ตอบ ฝึกมาครับ


ปัจจุบัน ประสบการณ์ที่มี วิธีการ การอารักขาเหมาะใช้ กับ ประเทศนี้เลยครับ.
#ถาม คุณชีวิน ขอจดทะเบียนบริษัทไหมค่ะ.
ตอบ จดไว้ครับ.


#ถาม คุณชีวิน จุดเด่นของจนท.ในบริษัทคุณชีวินคือ?.
ตอบ จนท.ทุกคนมีทักษะในการต่อสู้ป้องกัน ด้วยมือเปล่า อย่างน้อยมี คุณวุฒิ วิทยะฐานะสายดำ1ขึ้นทุกคน.


#ถาม แล้วการใช้อาวุธปืนล่ะค่ะ.
ตอบ ฝึกทักษะการใช้อาวุธ ทุกนาย แต่เรียนเพื่อรู้ อำนาจของอาวุธ เราจะต้องปฏิบัติ กับการใช้อาวุธปืนอย่างไร.


ชีวิน อัจฉริยะฉาย
P.P. B.G.01

More To Explore