ลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึก

โดยปกติการเรียนรู้ศิลปะฯ ในอดีตไม่มีการแบ่งชั้นสาย แต่รู้กันในสำนักอยู่ระหว่างศิษย์กับอาจารย์  หากศิษย์คนใด มีฝีมือพร้อมที่จะสอนหรือจนหลักสูตรอาจารย์จะเป็นผู้บอกกล่าวให้รู้ และประกาศให้รู้ในหมู่ศิษย์ทุกคนในสำนัก แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งข้างซ้ายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ฝึกเกิดความมานะในการฝึกฝนต่อไป

Lavel Beginner

Primary Level

สายขาว

Second Level

สายเหลืองแถบเขียว 1 แถบ หรือ สายเหลือง

Third Level

สายฟ้าแถบเขียว 2 แถบ หรือ สายฟ้า/สีน้ำเงิน

Fourth Level

สายเขียว

Fifth Level

สายเขียวแถบน้ำตาล 1 แถบ

Sixth Level

สายเขียวแถบน้ำตาล 2 แถบ

Intermediate

Seventh Level

สายน้ำตาล

Eighth Level

สายน้ำตาลแถบดำ 1 แถบ

Ninth Level

สายแดง

Advance (Leader)

Tenth Level

สายดำ

Black Bell First Level

สายดำ 1 ดั้ง

Instructor (Leader)

Black Bell Second Level

สายดำ 2 ดั้ง

Black Bell third Level

สายดำ 3 ดั้ง

Black Bell Fourth Level

สายดำ 4 ดั้ง

Master

Black Bell Fifth Level

สายดำ 5 ดั้ง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสายดำ เป็นเพียงการฝึกหลักพื้นฐานเท่านั้น หากจะฝึกพื้นฐานจนเข้าใจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 ปี จากนั้นจึงค่อยฝึกในคลับขั้นสูงต่อไป

หมายเหตุ สายแดงแบ่งออกเป็น 2 กรณี

  1. สำหรับผู้ที่เคยฝึกผ่านการฝึกในศิลปะฯ แขนงอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็จะได้คาดสายเอวสีแดง เพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้ที่เคยฝึกศิลปะแขนงอื่นมาแล้ว แต่ก็ยังต้องฝึกหลักการของศิลปะไทฟูโดอย่างน้อยอีก 1 ปี จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นถึงขั้นสายดำ
  2. ผู้ฝึกตามขั้นตอนของไทยคือดูก่อนจะถึงขั้นสายดำ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อฝึกฝนพื้นฐานให้แน่นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนชำนาญ เพื่อคุณภาพของวิชามวย จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบก็จะใส่สายคาดเอวสีดำ

ไทฟูโดยังแบ่งสายสูงขึ้นไปอีก โดยที่ผู้ฝึกฝนทุกขั้นตอนจนเข้าใจและมีความชำนาญเนื้อในทุก ๆ 1 ปี จะมีการทดสอบความรู้ ความสามารถของผู้ฝึก เมื่อผ่านการทดสอบจนถึงระดับขั้นสายดำชั้น 2  จะได้ยกระดับเป็นครูฝึกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *