• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

Taifudo academy

Course: Wing Chun

หวิงชุน
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

เปิดสอนหลักสูตร

ระยะสั้น / ระยะยาว / เรียนเดี่ยว / เรียนกลุ่ม

ที่อยู่ : ถนน ปุณณกัณฑ์ – ซอย หมู่บ้านพีเอสยู ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110

Shopping Basket