Taifudo academy

Course: Taifudo (3-6 year)

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

เปิดสอนหลักสูตร

ระยะสั้น / ระยะยาว / เรียนเดี่ยว / เรียนกลุ่ม

ที่อยู่ : ถนน ปุณณกัณฑ์ – ซอย หมู่บ้านพีเอสยู ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110

Shopping Basket