• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI [TaiFuDo Academy]

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI [TaiFuDo Academy]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

โรงเรียน​ศิลปะ​ศ​า​สต​ร์การ​ป้องกันตัว​ไทย​หัต​ถ​ยุทธ์​ #สถาบันไทฟูโด หาดใหญ่ สอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด #รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) หรือ สคช. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพแและมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ พัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ด้วยรัก
ชีวิน อัจฉริยะฉาย

Coures

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการ

Read More »

Course TaiFuDo [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Taifudo (ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับร

Read More »

Course Tai Chi [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Tai Chi (ไทเก็ก)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระ

Read More »

Course Muay Thai [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut (มวยไทยหัตถยุทธ) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

Read More »

Course Wing Chun [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Wing Chun (หวิงชุน)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Read More »

Course Kung Fu [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

ความรู้เบื้องต้น

การทำความเคารพ ความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือ บิดามารดา,ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์,ผู้มีพระคุณ เพื่อน,ศิษย์

Read More »

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีคว

Read More »

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธมันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?-

Read More »