• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

แข็ง อ่อนพึ่งพา

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

อาต๊ะถ้าลื้อยังฝึกแข็งไหวอยู่ ก็ฝึกไป อย่าทิ้ง วันหลังลื้ออายุมากแล้วแข็งไม่ไหว ค่อยเหลือแต่อ่อน/(อย่าคิดลึกนะครับ คิดเรียบง่าย).คำของอาจารย์. ระลึกถึงเสมอ.ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

Coures

More to explorer

ไทเก็ก ตอนที่ 1-10

ตอนที่ 1 ห้วงเวลาสงกรานต์ ในปีพ.ศ.2535 วันหยุดยาว อ.ประมวล ภูมิอมร (อ.โค้ววัดเกาะ).โทรศัพท์ อาต๊ะ ช่

ไห

ผมเอาไว้ใช้ฝึกกำลัง นิ้วจนถึงบ่าไหล่ เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ประสิทธิผลในการฝึกสูง ปัจจุบันจะหา

ท่านอาจารย์ฮั่วหยวนเจี่ย

ท่านอาจารย์ฮั่วตงเก้อ.สืบทอดหมัดสกุลฮั่วและหมี่จงฉวนรุ่นที่ 2 ท่านอาจารย์ จี่ จิงซาน.ผู้สืบทอดหมี่จง

Shopping Basket