Welcome.

ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน ที่สนใจศิลปะการต่อสู้และการป้องกันตัวสู่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ) โดยมีอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย เป็นผู้ก่อตั้งและผู้สอน