Taifudo Academy

อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา

อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา
พ่อครูป๋อง
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ผู้ก่อตั้งสำนักดาบอารียเมตต์ หริภุญไชยฯ
ประธานเครือข่ายยุทธศิลป์ล้านนา โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ “อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา”

ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาดาบและอาวุธไทยโบราณของสำนักดาบอารียเมตต์ หริภุญไชยฯ
ท่านสั่งสอนศิษย์ให้ประพฤติตนเป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในศีลในธรรม และช่วยกันธำรง
สืบสานวิชาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป สมควรแก่การยกย่อง คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ทรงชัย สมปรารถนา” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้อง