Taifudo Academy

นายสล่าบุญตัน สิทธิไพศาล

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายสล่าบุญตัน สิทธิไพศาล

นายสล่าบุญตัน สิทธิไพศาล
โกเนี้ยว
สมาชิกกิตติมศักดิ์

ครูช่างตีดาบเมืองลำปาง
ครูช่างศิลปหัตถกรรมปี 2556 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (ศูนย์ศิลปาชีพฯ บางไทร)
ครูภูมิปัญญาไทยรุ่น 5 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย

“สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล”
เป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างดาบแบบโบราณท่านสร้างสรรค์ผลงานเอาไว้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ

ด้วยเกียรติคุณ และผลงานเป็นที่ประจักษ์คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “สล่าบุญตัน สิทธิไพศาล” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่