Taifudo Academy

อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช

อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช
สมาชิกกิตติมศักดิ์
นักวิชาการและนักอนุรักษ์
ผู้เชี่ยวชาญอาวุธไทยโบราณ
ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านขุนศึก ซึ่งเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรบ 
“อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช”
สร้างผลงานทางวิชาการ และการอนุรักษ์ อาวุธไทยโบราณ และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การรบจนเป็นที่ประจักษ์ และสมควรแก่การยกย่อง
คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้เชิดชูเกียรติ “อาจารย์ปริญญา สัญญะเดช” ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่