Taifudo Academy

นายแพทย์ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายแพทย์ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ

นายแพทย์ปิยาวัฒน์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
หมออู๊ด
นักวิทยายุทธ์
แพทย์

ประวัติ :
แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดโรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่
อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาจารย์ช่วยสอน คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว :
วิชาไทฟูโด สายดำระดับสอง
มีความสนใจด้านมวยไทย มวยสากล เทควันโด้ มวยไท่เก๊ก ยูโด วูซูประเภทยุทธลีลา และการต่อสู้

ตระหนักถึงความสำคัญของการก่อตั้งและปณิธานของกลุ่มผู้ก่อตั้ง
Piya Srisawat
Piya Srisawat