Taifudo Academy

อาจารย์พิชัย แก้วขาว

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์พิชัย แก้วขาว

อาจารย์พิชัย แก้วขาว
สมาชิกทั่วไป
-

ชื่อ : อาจารย์พิชัย แก้วขาว

ปรมาจารย์ด้านศาสตราวุธ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

อาจารย์พิชัย แก้วขาว นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าในพื้นที่และวิถีชาวใต้ตอนล่าง เป็นผู้รู้ เรื่องราวของกริช เป็นอย่างดี ท่านสร้างงานวิจัยเรื่องกริชอย่างหลากหลาย เป็นปราญช์ศาสตราแห่งแดนใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านกริชและศาสตราวุธชาวใต้

ด้วยเกียรติคุณและผลงานเป็นที่ประจักษ์ คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้
เชิดชูเกียรติ “อาจารย์พิชัย แก้วขาว“ ในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่

-