Taifudo Academy

จ่าอากาศโทกองพล ยุทธนาวี

thiland xinwu@2000x 100 logo

จ่าอากาศโทกองพล ยุทธนาวี

จ่าอากาศโทกองพล ยุทธนาวี
สมาชิกทั่วไป
รับราชการ

ความสามารถพิเศษ :
- เทควันโด้ สายดำหนึ่งดั้ง
- ยูยิตสุ สายดำหนึ่งดั้ง
- บูชิโดกัน สายดำ
- มวยไชยาสายครูแปรง
- วิชาอรรถยุทธสายครูตุ่น
- ไทฟูโด สายแดง
- เจ้าหน้าที่อารักขาบุคคลสำคัญ

“รัก และศรัทธาอาจารย์ชีวิน”