Taifudo Academy

นายภาคภูมิ ศรียานนท์

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายภาคภูมิ ศรียานนท์

นายภาคภูมิ ศรียานนท์
สมาชิกทั่วไป
นักศึกษา

การศึกษา : กำลังศึกษาปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต  สาขา การประกอบอาหารและการโรงแรม

 

“รักและศรัทธาในอาจารย์ชีวิน และพี่ ๆ กลุ่มซินอู่ทุกท่านครับ”