Taifudo Academy

นายปรีดี เสียงลิ่วลือ

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายปรีดี เสียงลิ่วลือ

นายปรีดี เสียงลิ่วลือ
หมิ่น
สมาชิกทั่วไป
พนักงานบริษัท

ความสามรถพิเศษ :
- ผู้ฝึกสอนชมรมคาราเต้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ลูกศิษย์ของอาจารย์โค้วจุนฮุยและศิษย์น้องของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
- คาราเต้โกจูริวระดับสายดำ
- ไทฟูโดระดับสายดำ