Taifudo Academy

นายบุญฤทธิ์ บุญธรรม

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายบุญฤทธิ์ บุญธรรม

นายบุญฤทธิ์ บุญธรรม
สมาชิกกิตติมศักดิ์

เริ่มฝึกฝนยูโดที่เบาะยูโดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จวบจนถึงบัจจุบันและเริ่มแข่งขันในระดับอุดมศึกษา กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาเขต กีฬากองทัพและเป็นตัวแทนแข่งนานาชาติปัจจุบันยังคงถ่ายทอดวิชายูโดอยู่อย่างสม่ำเสมอจนมีลูกศิษย์มากมาย

นายบุญฤทธิ์ บุญธรรมเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม สมควรแก่การยกย่อง

คณะกรรมการกลุ่มซินอู่จึงมีมติให้ “นายบุญฤทธิ์ บุญธรรม” เป็นผู้สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มพี่น้องซินอู่