Taifudo Academy

นายมงคล มณีไชย (ช่างแกละ)

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายมงคล มณีไชย (ช่างแกละ)

นายมงคล มณีไชย
ช่างแกละ
สมาชิกทั่วไป
สล่าดาบ เกาะคา ลำปาง สล่าผู้เชี่ยวชาญด้านดาบและมีด มีผลงานมากมาย โดยเฉพาะดาบและมีดที่ทำจาก เหล็กแบริ่ง จนมีผลงานการทดสอบความทนทานจนเป็นที่ประจักษ์เรื่องของคุณภาพ
สร้างมิตรภาพกับเพื่อนๆ และศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ
มงคล มณีไชย
มงคล มณีไชย