Taifudo Academy

นายอุเทน ไม่ล่าใคร

thiland xinwu@2000x 100 logo

นายอุเทน ไม่ล่าใคร

นายอุเทน ไม่ล่าใคร
น้าวูฟ
สมาชิกทั่วไป

ชื่อ :

เจ้าสำนักบ้านมีดบิน
มีโรงตีมีด อยู่ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เชี่ยวชาญการสร้างอาวุธโบราณ มีดเหล็กลาย ขวานศึก ขวานโทมาฮอค และอุปกรณ์ทางการเกษตร

เป็นผู้สร้างดาบหนานตาว (ดาบจีน)  กระบี่ปิงชวน (กระบี่จีน)  และ ชวงเสี่ยวตาว (ดาบสั้นจีนใต้แบบคู่) ให้กับกลุ่มพี่น้องซินอู่

อุเทน ไม่ล่าใคร (บ้านมีดบิน)
อุเทน ไม่ล่าใคร (บ้านมีดบิน)