Tag: การต่อสู้

thiland xinwu@2000x 100 logo

ท่ารำในซินอู่ (Xin Wu)

ท่ารำในซินอู่มีไว้เพื่อ? 1. มีให้สมาชิกที่สนใจ ไว้ฝึกเพื่อออกกำลัง พัฒนากล้ามเนื้อ พลัง และระบบการหา

Read More
thiland xinwu@2000x 100 logo

สายซินอู่ (Xinwu)

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่ (Xinwu)” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย คือ เน้นการฝ

Read More
taifudo book15 Website Taifudo Academy

บทที่ 15 บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-Jitsu) ประสิทธิภาพในการต่อสู้จริง

ปี พ.ศ.2538 ช่วงวันสงกรานต์ อาจารย์โค้วขับรถจากกรุงเทพฯ พาครอบครัวมาเที่ยว จ.เชียงใหม่ อาจารย์โค้วหร

Read More