ปรัชญาของกลุ่ม “ใจเป็นวิทยายุทธ์”

ปรัชญาของกลุ่ม “ใจเป็นวิทยายุทธ์”
Thailand Xinwu - ซินอู่ ไทยแลนด์

1. ประวัติการก่อตั้ง

กลุ่มพันธมิตรซินอู่ ก่อตั้งด้วยความริเริ่มของกลุ่มผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยโดยการนำของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย เจ้าสำนักไทฟูโด (Taifudo Academy) ที่มีความคิดเห็นว่าผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ในทุกๆด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยายุทธ์ทุกแขนงในประเทศไทยที่เกิดขึ้นทั้งใหม่หรือเก่าเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2559 ประกอบด้วยผู้เริ่มก่อตั้งจำนวนสี่คน อยู่ที่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย และจะดำเนินการจัดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยในอนาคต

2. วัตถุประสงค์

 1. ก่อตั้งกลุ่มพันธมิตรซินอู่เพื่อสร้างเจตคติของผู้สนใจศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทย
 2. เพื่อเผยแพร่ และรวบรวมข้อมูล และองค์ความรู้ด้านศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ
 3. เพื่อให้การรับรองสมาชิกผู้เข้าร่วมกลุ่มจัดทำบัญชีรายชื่อ และจำแนกประเภทสมาชิกผู้เข้าร่วม
 4. เพื่อเข้าร่วมกับสมาคม กลุ่ม หรืองานศิลปะการต่อสู้ในฐานะกลุ่มพันธมิตรซินอู่ และประสานงาน หรือช่วยเหลือตามที่สมาคม กลุ่ม หรือพันธมิตรของซินอู่
 5. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมในการตั้งสำนัก ข้อมูล หรืออื่นๆ

3. การดำเนินงาน

การดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการอันประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งมีวาระจากการเลือกตั้ง และคณะกรรมการถาวร

4. การเผยแพร่ความรู้

 1. จัดทำวารสาร หรือ บทความเพื่อเผยแพร่ความรู้ในกลุ่มสมาชิกผู้เข้าร่วม
 2. จัดอบรม หรือสัมมนาเผยแพร่ความรู้ในศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ
 3. เสริมสร้างองค์ความรู้ระหว่างสมาชิกผู้เข้าร่วมโดยวิทยากรของกลุ่ม หรือเป็นบุคคลภายนอก
 4. ศึกษาดูงาน หรือจัดกิจกรรมกับองค์กร สมาคม สำนัก หรือโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
 5. เผยแพร่ความรู้เรื่องมวยเฉพาะของซินอู่ และมวยของสมาชิกในกลุ่มสู่สาธารณะ
 6. เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กร สมาคม สำนัก หรือโรงเรียนศิลปะการต่อสู้ในต่างประเทศ กับในประเทศ ในการจัดหาวิทยากร หรือผู้ฝึกสอนตามความต้องการ

5. สมาชิกผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

 1. สมาชิกทั่วไป หมายถึง สมาชิกที่เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรซินอู่ ซึ่งอาจเป็นผู้มีความรู้พิเศษ หรือเป็นผู้ซึ่งแสดงความประสงค์จะเข้าร่วมกับซินอู่ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยฝึกวิทยายุทธ์หรือไม่ก็ตามอาทิ เช่นช่างตีดาบ ช่างภาพ นักธุรกิจ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ
 2. นักวิทยายุทธ์ หมายถึง ผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องสามารถแสดงข้อมูล ทักษะของตน และบุคคลที่อ้างอิงได้
 3. นักวิทยายุทธ์ที่เป็นระดับครู หมายถึง ครูสอนศิลปะการต่อสู้แขนงต่างๆ ไม่ว่าจะมีสังกัดหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้มาจริง ยังไม่ได้รับอนุญาตให้สอน แต่ปฏิบัติหน้าที่สอนมวยไม่ว่าจะเป็นครู หรือผู้ฝึกสอน และบุคคลทั่วไปเรียกบุคคลนั้นว่า ครู หรือชื่ออื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
 4. ครู หมายถึง ครูที่ได้รับการสืบทอด หรือถ่ายทอด ซึ่งครูของตนได้อนุญาตให้เป็นผู้สืบทอด หรือถ่ายทอด และปฏิบัติหน้าที่สอนมวยตามที่ได้รับอนุญาตอาจอยู่ในรูปแบบสำนัก สาขา หรือโดยได้รับอนุญาตจากสมาคม
 5. ครูซึ่งเป็นเจ้าสำนัก หมายถึง ครูตามข้อ 4) แต่เป็นเจ้าสำนัก หรือเจ้าของสำนัก ซึ่งอาจเป็นวิชาที่ได้รับการสืบทอด หรือถ่ายทอดมา หรือเป็นวิชาคิดค้นขึ้นมาใหม่ทั้งนี้ รวมไปถึงผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการต่อสู้ และได้ตั้งสำนักอยู่แล้ว
 6. สมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายถึง สมาชิกที่คณะกรรมการซินอู่ มีมติให้ยกย่องเชิดซูเกียรติ

6. การรับรองสมาชิก

 1. ผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมต้องยื่นคำร้องพร้อมประวัติส่วนตัว ประวัติการฝึกศิลปะการต่อสู้ (ถ้ามี) และชื่อของบุคคลอ้างอิงกรณีเป็นผู้ฝึกศิลปะการต่อสู้จะต้องมีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนซึ่งอาจเป็นครูของตน ศิษย์พี่ หรือน้องและต้องแสดงใบประกาศนียบัตร ใบรับรอง หรือหลักฐานอื่นใด (ถ้ามี) ที่สามารถแสดงถึงคุณวุฒิและการยอมรับในสายวิชานั้นๆ ได้
 2. คณะกรรมการจะทำการตรวจสอบ ให้การรับรองโดยออกหมายเลขประจำตัว ขึ้นทะเบียน และออกใบรับรอง การรับรองใช้มติคณะกรรมการของซินอู่ มติการรับรองต้องเป็นเอกฉันท์
  ทั้งนี้ แบบของการรับรองเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด
 3. ในกรณีที่เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องดำเนินการในข้อ 1 คณะกรรมการจะทำการสัมภาษณ์ทั้งประวัติและผลงาน และให้การรับรอง

7. สิทธิประโยชน์

 1. สมาชิกการรับรองสมาชิกจะได้รับการรับรองในฐานะเป็นสมาชิกของพันธมิตซินอู่ โดยได้รับใบประกาศนียบัตรแบ่งตามขอบสี ดังนี้
  • ขอบเขียว – สำหรับสมาชิกทั่วไป
  • ขอบแดง – สำหรับนักวิทยายุทธ์และนักวิทยายุทธ์ระดับครู
  • ขอบดำแดง – สำหรับครู
  • ขอบทอง – สำหรับครูซึ่งเป็นเจ้าสำนักและสมาชิกกิตติมศักดิ์
 2. วารสารประจำกลุ่ม
 3. ใบประกาศนียบัตร หรือใบรับรอง และเอกสารที่จัดทำขึ้นในการอบรมหรือสัมมนาสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมโดยสมาชิกภายในกลุ่ม หรือคณาจารย์ หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในศาสตร์อื่นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
 4. กิจกรรมสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วม อาทิ การไปเยี่ยมเยียนสำนักต่างๆ หรือสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญ และฝึกฝนศิลปะการต่อสู้สถานที่นั้นๆ
 5. ข้อมูล หรือความช่วยเหลือในการเปิดสำนักสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมที่ต้องการเปิดสำนักหรือเครือข่ายของพันธมิตรซินอู่
 6. การรับรองสถานะในฐานะสมาชิกของพันธมิตรซินอู่

8. อัตราค่าบำรุงพันธมิตรของซินอู่

 • เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

เนื้อหาที่น่าสนใจ : จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย

Facebook : Thailand Xin Wu – 泰國心武

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ไอคิโด (Aikido) คืออะไร?
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไชยา (Muay Chaiya)
มวยไชยา เป็นศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงมากสมัยรัชกาลที่ 5 – ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไทย (Muay thai)
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
คาราเต้ (Karate) ศิลปะผสมผสานเสริมร่างกายผนึกจิตใจ
คาราเต้ (ญี่ปุ่น: 空手; โรมาจิ: karate; ทับศัพท์: คะระเตะ) หรือ คาราเต้โด (ญี่ปุ่น: 空手道; โรมาจิ: karat...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) คืออะไร? 
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) เป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ยูโด (Judo) คืออะไร?
ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō จูโด) เป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีต้นกำเนิ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.