Logo TFD new

Category: หนังสือ

taifudo book14 Website Taifudo Academy

บทที่ 14 ไอคิโด (Aikido) หัวใจของไอคิโดคือความรักความเมตตา | Taifudo Academy

ณ บ้านบนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ.2537 หลังจากกลับจากเยี่ยมอาจารย์ลุงจกเซียกิมที่รัฐปีนัง ประ

Read More
taifudo book15 Website Taifudo Academy

บทที่ 15 บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-Jitsu) ประสิทธิภาพในการต่อสู้จริง | Taifudo Academy

ปี พ.ศ.2538 ช่วงวันสงกรานต์ อาจารย์โค้วขับรถจากกรุงเทพฯ พาครอบครัวมาเที่ยว จ.เชียงใหม่ อาจารย์โค้วหร

Read More