Logo TFD new

Tag: การป้องกันตัว

taifudo book14 Website Taifudo Academy

บทที่ 14 ไอคิโด (Aikido) หัวใจของไอคิโดคือความรักความเมตตา | Taifudo Academy

ณ บ้านบนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ.2537 หลังจากกลับจากเยี่ยมอาจารย์ลุงจกเซียกิมที่รัฐปีนัง ประ

Read More
taifudo book15 Website Taifudo Academy

บทที่ 15 บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-Jitsu) ประสิทธิภาพในการต่อสู้จริง | Taifudo Academy

ปี พ.ศ.2538 ช่วงวันสงกรานต์ อาจารย์โค้วขับรถจากกรุงเทพฯ พาครอบครัวมาเที่ยว จ.เชียงใหม่ อาจารย์โค้วหร

Read More
taifudo book20 Website Taifudo Academy

บทที่ 20 กังฟู (Kung Fu) หมัดสกุลหง “หวงเฟยหงวีรบุรุษชาวจีน” | Taifudo Academy

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ผมย้ายมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่บ้านเกิดแล้วและมีโอกาสเจอน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขล

Read More