ศิลปะการป้องกันตัว และ ลำดับขั้นวิทยฐานะ ของผู้ฝึกไทฟูโด

ศิลปะการป้องกันตัว และ ลำดับขั้นวิทยฐานะ ของผู้ฝึกไทฟูโด
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ไทฟูโด ครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ทั้งหมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่มและปล้ำบนพื้นศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ “ไทฟูโด” รวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัวไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรงและผ่อนแรงจึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนไทฟูโด

 • เพิ่มสัญชาตญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัว
 • ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
 • เสริมบุคลิกภาพที่ดีให้กับตนเอง
 • สร้างความเป็นผู้นำ
 • ฝึกฝนสมาธิในการเคลื่อนไหว ฝึกควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้น
 • เพิ่มสติและไหวพริบ รู้จักแก้สถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในการเรียนไทฟูโดนั้นจะเริ่มจากขั้นพื้นฐานและค่อยๆ เพิ่มขึ้นตามลำดับโดยคอร์สแรกจะเริ่มจากทักษะบนเบาะก่อน เพื่อให้รู้ถึงวิธีในการล้มอย่างปลอดภัยและถูกต้อง สามารถนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงในชีวิตประจำวันและจะมีการเพิ่มท่าการคว้าจับเบื้องต้นซึ่งจะเป็นหลักการสำคัญที่นำไปสู่ท่าคว้าจับในระดับสูงขึ้นซึ่งต้องใช้ความเข้าใจใน
การฝึกฝน ไม่จำเป็นสำหรับการจดจำและเมื่อฝึกฝนมากขึ้นจะมีทักษะการทุ่มการปล้ำเพิ่มขึ้นตามลำดับของการเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงขอแนะนำให้นักเรียนมาเรียนคอร์สต่อเนื่องอย่าง น้อย 2 คอร์สขึ้นไป ซึ่งจะสามารถเพิ่มทักษะความชำนาญ สร้างสัญชาติญาณและศักยภาพในการต่อสู้ป้องกันตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมรับกับทุกสถานการณ์

ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด (Taifudo)

เป็นศาสตร์และศิลปะแขนงหนึ่งที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับยุคในปัจจุบันทั้งยังฝึกฝนให้ทุกเพศทุกวัย เป็นทั้งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้เข้าใจหลักการป้องกันตัวทั้งยังสามารถสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและให้พร้อมทางด้านจิตใจ

การฝึกและท่าทางการร่ายรำเน้นความยืดหยุ่นมีทั้งอ่อนและแข็ง อ่อนใช้ในการตั้งรับ แข็งใช้ในการรุกหนักและเบา สูงและต่ำ โดยใช้หลักของหยินหยาง มือและเท้าประสานกัน การเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง มือใช้กระทำ เอวเป็นแกนหมุน เท้าใช้เคลื่อนไหว เมื่อตั้งรับต้องเตรียมรุกเมื่อบุกต้องเตรียมปัดป้อง

ไทฟูโดเน้นหลักสำคัญ 3 ประการคือ

 1. การฝึกเน้นย้ำการฝึกหัดพื้นฐานเป็นสำคัญ
 2. หลักการฝึกค่อยเป็นค่อยไปพร้อมเรียนรู้การฝึกควบคุมลมหายใจ
 3. ประยุกต์วิธีการป้องกันตัวจากท่ารำให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน

จำแนกรูปแบบการฝึกเป็น 3 ส่วนคือ

 1. การฝึกในท่านั่ง
 2. การฝึกในท่ายืน
 3. การฝึกในท่านอน

แบ่งลักษณะของศิลปะไทฟูโด 3 ลักษณะคือ

 1. ไทฟูโดในรูปแบบของมวยแข็ง (กังฟู หรือ มวยจีน)
 2. ไทฟูโดในรูปแบบของมวยอ่อน (กังฟู หรือ มวยจีน)
 3. ไทฟูโดในรูปแบบหลักการป้องกันตัว

https://www.youtube.com/watch?v=OZT7-2h7GeI&t=25s

ลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึกในศาสตร์ไทฟูโด

โดยปกติแล้วการเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ ในอดีตไม่มีการแบ่งชั้นสายแต่จะรู้กันในสำนักระหว่างศิษย์กับอาจารย์ หากศิษย์คนใดมีฝีมือพร้อมที่จะสอน หรือจนกว่าอาจารย์จะเป็นผู้บอกกล่าวให้รู้และประกาศให้รู้กันในหมู่ศิษย์ทุกคนในสำนัก แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งลำดับสายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ฝึกเกิดความมานะในการฝึกฝนต่อไป

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสายดำ เป็นเพียงการฝึกหลักพื้นฐานเท่านั้น! หากจะฝึกพื้นฐานจนเข้าใจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-3 ปี จากนั้นจึงค่อยฝึกในหลักสูตรขั้นสูงต่อไป

หมายเหตุ สายแดงแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

 1. สำหรับผู้ที่เคยฝึกผ่านการฝึกในศิลปะฯ แขนงอื่นๆ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ก็จะได้คาดสายเอวสีแดง เพื่อเป็นการให้เกียรติในฐานะผู้ที่เคยฝึกศิลปะแขนงอื่นมาแล้ว แต่ก็ยังต้องฝึกหลักการของศิลปะไทฟูโดอย่างน้อยอีก 1 ปี จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นถึงขั้นสายดำ
 2. ผู้ที่ฝึกตามขั้นตอนของไทฟูโดก่อนจะถึงขั้นสายดำ จะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือนถึง 1 ปี เพื่อฝึกฝนพื้นฐานให้แน่นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นจนชำนาญ เพื่อให้คงคุณภาพของวิชามวย จากนั้นเมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ก็จะใส่สายคาดเอวสีดำ

ไทฟูโด นั้นยังแบ่งสายสูงขึ้นไปอีก โดยที่ผู้ฝึกฝนทุกขั้นตอนจนเข้าใจและมีความชำนาญมากขึ้น ในทุกๆ 1 ปี จะมีการทดสอบความรู้และความสามารถของผู้ฝึก เมื่อผ่านการทดสอบจนถึงระดับขั้นสายดำชั้น 2 จะได้รับการยกระดับให้เป็นครูฝึกได้

บทความและข่าวสารอื่นๆ

ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ไอคิโด (Aikido) คืออะไร?
"ไอกิโด" เขียนคำ "คิ" ในแบบตัวอักษรดั้งเดิม
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไชยา (Muay Chaiya)
มวยไชยา เป็นศิลปะมวยไทยประจำถิ่นอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีชื่อเสียงมากสมัยรัชกาลที่ 5 – ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
มวยไทย (Muay thai)
มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทย มีความโดดเด่นด้านเทคนิคการกอดคอต่อสู้ ซึ่งเป็นการใช้ทั้งกายและ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
คาราเต้ (Karate) ศิลปะผสมผสานเสริมร่างกายผนึกจิตใจ
คาราเต้ (ญี่ปุ่น: 空手; โรมาจิ: karate; ทับศัพท์: คะระเตะ) หรือ คาราเต้โด (ญี่ปุ่น: 空手道; โรมาจิ: karat...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) คืออะไร? 
ศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน หรือ Mixed Martial Arts (MMA) เป็นกีฬาการต่อสู้ที่มีความเคลื่อนไหวและน่าสนใ...
ไทฟูโด (Taifudo Academy) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ยูโด (Judo) คืออะไร?
ยูโด (ญี่ปุ่น: 柔道; โรมาจิ: jūdō จูโด) เป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น มีต้นกำเนิ...
Before you continue to use Taifudo Academy
We use required cookies for site navigation, purchasing, improving your browsing experience to:
 • Provide you with services described on the Sites, general administrative and performance functions, and support services;
 • Operate the Sites and verify your identity when you sign in to any of our Sites;
 • Inform you about company news and give updates on our services;
 • Carry out technical analysis to determine how to improve the Sites and services we provide;
 • Track outages and protect against spam and fraud.
If you choose to “Accept all,” we will also use cookies and data to:
 • Improve site performance;
 • Deliver and measure the effectiveness of ads;
 • Show personalized content and ads, depending on your settings.
You can always change your browser settings and other ways to reject cookies. To learn more, please visit www.allaboutcookies.org.