ความรู้เบื้องต้น การปฎิบัติตัวพื้นฐาน และคำปฏิญาณ 6 ข้อ ของไทฟูโด

tfd 552 Website Taifudo Academy

การแต่งกายของไทฟูโด

การแต่งกายขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการฝึกหัดฝึกในโรงฝึก ควรแต่งกายตามกฎระเบียบของสถานที่ที่กำหนดไว้ หากฝึกหัดส่วนตัว เสื้อผ้าไม่ควรรัดและกระชับจนแน่นเกินไปอาจทำให้การหายใจอึดอัด

สถานที่ฝึกไทฟู (Taifudo Academy)

ในโรงฝึกที่กำหนดนัดหมายทำการฝึกกันไว้หรือตามสถานที่ต่างๆ ที่ใช้ออกกำลังกายแต่ที่สำคัญต้องไม่ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นแล และสถานที่ฝึกควรเป็นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้ดี

หากอยู่ในโรงฝึก, สถานที่ฝึกอาจมีหิ้งบูชาพระ, พระบรมฉายาลักษณ์, ธงชาติ, ภาพครูอาจารย์ เพื่อใช้แสดงความเคารพ การสำรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ฝึกตามควร เมื่ออยู่ในสถานที่ฝึกควรรักษามารยาท ปฏิบัติตามกฎรู้จักกาลเทศะให้ความเคารพต่อสถานที่ฝึกและควรช่วยกัน รักษาความสะอาดของสถานที่โดยทั่วๆ ไปด้วย

พิธีก่อนการฝึกไทฟูโด

ก่อนเริ่มฝึกศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด เมื่อเรียกรวมผู้ฝึกแล้ว ควรเคารพหิ้งบูชาพระหรือโต๊ะหมู่, พระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติ (ถ้ามี), รูปเคารพของเหล่าครูบาอาจารย์ และอาจารย์ผู้ทำการสอนตามลำดับ

สิ่งที่ผู้ฝึกควรรู้

 1. เริ่มแรกเรียนมวย ยังไม่ควรด่วนสงสัย พึงปฏิบัติตามคำสั่งของครูอาจารย์
 2. ไม่ควรใช้แรงตามความเคยชินในการฝึก ควรผ่อนคลายมีสมาธิ
 3. แต่ละวันควรหัดเรียนเพียงท่าหรือสองท่า ถ้ามากเกินจะเกิดความสับสนและควรหมั่นทบทวนซ้ำๆ จนเกิดความชำนาญ

ข้อพึงกระทำ

 1. ต้องมีความเคารพต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
 2. ต้องมีความเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์
 3. ต้องรู้จักให้เกียรติซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

ได้อะไร? จากการฝึกศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด

 1. รู้และเข้าใจหลักการป้องกันตัว ความอ่อนน้อมถ่อมตน
 2. สร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงให้กับตนเอง
 3. เสริมสร้างสมรรถภาพความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ

จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว “ไทฟูโด”

 1. เพื่อให้ผู้ฝึกรู้จักและเข้าใจในหลักการป้องกันตัวหลักปรัชญาในศิลปะต่างๆ แนวความคิดหลักการฝึก
 2. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจประโยชน์การฝึกฝนศิลปะฯ ทั้งทางด้านการป้องกันตัวและความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
 3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหมู่ผู้ฝึกศิลปะฯ และผู้ที่สนใจในวิชาศิลปะฯ จากแขนงต่างๆ
 4. เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาเผยแพร่ศิลปะฯ ให้แพร่หลายในหมู่ผู้ที่สนใจและเป็นการอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ให้คงอยู่นานเท่านาน

ระเบียบมารยาทสำหรับผู้ฝึกควรปฏิบัติ

การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ฝึกแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน, ความรัก, การให้อภัย, น้ำใจ, ต่อเพื่อน และครูบาอาจารย์

 1. ควรเชื่อฟังคำแนะนำและเคารพต่อครูบาอาจารย์
 2. ให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วยเหตุผล
 3. ให้มีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเท่าที่สามารถช่วยได้
 4. ไม่ควรล้อเล่นหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นในขณะฝึกซ้อม
 5. ไม่เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดในขณะที่มาฝึกซ้อม
 6. ไม่ควรสวมใส่อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ฝึกและผู้ฝึก เช่น สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ, นาฬิกา, แหวน, เล็บมือเล็บเท้ายาวควรตัดแต่งให้เรียบร้อย

การทำความเคารพ

ความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือ คือ

 • บิดามารดา, ญาติพี่น้อง
 • ครูบาอาจารย์, ผู้มีพระคุณ
 • เพื่อน, ศิษย์พี่ศิษย์น้องในสำนัก
 • คนรัก, ภรรยา
 • ชาติ

มือขวาที่กำหมัด หมายถึง ความสามัคคี, การป้องกันคุ้มครอง, ความหนักแน่, การร่วมกัน ฯลฯ

มือซ้ายที่แบมือ หมายถึง ฟ้า, ดิน ความหมายทั้ง 5 ของนิ้ว, ทวิลักษณ์ ปลายนิ้วที่ชี้ขึ้น หมายถึง ฟ้า สันข้อมือ หมายถึง ดิน

การประสานมือกัน  หมายถึง หน้าปกป้องคุ้มครองบุคคลทั้ง 5 ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะไม่มีวันเปลี่ยน อีกความหมายคือ การแสดงความเคารพความนอบน้อมการอ่อนน้อมถ่อมตน

การหายใจของไทฟูโดมี 4 แบบ คือ

1. การปรับลมปราณหรือการปรับลมหายใจ (ปรับลมปราณสามระดับ)

ลมปราณ คือลมหายใจ เพื่อปรับสภาพระบบการหายใจให้กับไปสู่สภาวะปกติ การปรับลมปราณยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เลี้ยงส่งผลให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย

การเดินลมปราณหรือปรับลมปราณ 3 ระดับของไทฟูโด

 1. สูดลมหายใจเข้าปอดทรวงอกยืดขยายออก
 2. เมื่อปอด, ทรวงอกขยายออกแล้ว สูดหายใจเข้าไปอีกเพื่อยืดกระบังลม คือชายโครงทั้งสองข้างให้ขยายออก
 3. จากนั้นสูดลมเข้าไปจนผนังท้องยุบเข้าไป
 4. ทั้ง 3 ขั้นเสร็จให้ผ่อนลมหายใจออกช้า ๆ จนผนังท้องกลับสู่สภาพปกติ

ทำอย่างน้อย 3 ครั้ง ช่วงตื่นนอนตอนเช้าควรทำติดต่อ 9 ครั้ง ทำก่อนการฝึกขณะฝึก ในกรณีต้องการผ่อนคลายอาการเหนื่อย,หลังการฝึก

2. การรีดลมปราณ

เพื่อการเร่งและให้เกิดกำลัง,คลายอาการจุก, พร้อมในการเข้าต่อสู้

 1. สูดลมหายใจเข้าปอดทรวงอกยืดขยายออก
 2. สูดต่อจนกระบังลม(ชายโครงทั้งสอง)ขยายออก
 3. สูดต่อจนผนังท้องยุบเข้าไป
 4. เมื่อผ่านทั้ง 3 ขั้นเสร็จ รีดลมออกจากปาก ผนังท้องยิ่งยุบเข้ากล้ามเนื้อท้องเริ่มเกร็ง ไล่ลมออกมาเรื่อย ๆอย่างช้า ๆจนลมเกือบหมดปอดและรีดกำลังลมจนตัวเกร็งไปทั้งร่างจนถึงสั่นไปทั้งตัว

3. การอัดลมปราณ

เพื่อแรงกระแทก, เตรียมการโจมตี, คือการรำต่อเนื่อง

 1. สูดลมหายใจเข้าสู่ปอดทรวงอกขยายออก
 2. ห่ออก เกร็งร่างกายช่วงบน
 3. กลั้นหายใจคล้ายการปิดทวารทั้ง 9

เวลารับแรงกระแทก เมื่อรับแรงกระแทกเสร็จค่อยผ่อนลมหายใจ

เวลาโจมตี ผ่อนลมหายใจออก โดยธรรมชาติทางจมูกตามกำลังแรงกระแทกหรือออกกำลังหมัดเท้าจนหมดลมหายใจ หรือขั้นเตรียมการโจมตีชุดใหม่ๆหรือขึ้นท่าใหม่

4. การคลายลม, การถอนหายใจ

เพื่อการผ่อนคลายหลังการฝึก,หลังการฝึกรำท่า,หลังการเดินลมปราณทุกชนิด,หลังจากรู้สึกเหนื่อย

 1. สูดลมหายใจเข้าเต็มปอด
 2. ผ่อนลมหายใจออกทางจมูกเรื่อย ๆจนหมดลม
 3. หรือผ่อนลมหายใจออกทางปากทีละน้อยจนหมดลม
 4. แล้วหายใจเข้าไปใหม่จนรู้สึกผ่อนคลาย

ในการฝึกการหายใจในลักษณะท่ายืนทุกท่าจะต้องใช้หลักของการหมุนเป็นเกลียวเสริมเติมด้วย โดยเริ่มจากฝ่าเท้าเหมือนจะดูดแรงจากพื้นขึ้นมาจากนั้นส่งแรงขึ้นท่อนขาเข้าสู่สะโพกขึ้นสู่เอวไปยังที่ตัวด้านหลัง ผ่านวน ทางศีรษะวกลงมายังลำตัวส่วนหน้า

ส่วนในการรีดลมเกร็งกำลัง เมื่อดึงกำลังขึ้นสู่เอวแล้วให้ดึงเข้าสู่กะบังลมขึ้นสู่ทรวงอก จากนั้นรีดลมออกท้องน้อยไล่ขึ้นไปจนร่างกายรู้สึกเกร็งไปทั้งตัว

ด้วยหลักการหายใจ 2-3 ที่ใช้ในลักษณะของการเก็งกำลัง, รับการปะทะกระแทก,รำมวยแบบส่งกำลังต่อเนื่อง,ซึ่งยังมีการฝึกลมปราณอีกหลายวิธีเพื่อใช้ในการฝึกการเก็บสะสมกำลัง โดยมากใช้ในลักษณะมวยอ่อนเช่นมวยไทเก๊ก

คำปฏิญาณ 6 ข้อ ของไทฟูโด

 • ข้อที่ 1 : ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 • ข้อที่ 2 : ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
 • ข้อที่ 3 : ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุและผล
 • ข้อที่ 4 : ข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น
 • ข้อที่ 5 : ข้าพเจ้าจะบำรุงรักษาร่างกายให้สะอาด แข็งแรงอยู่เสมอ
 • ข้อที่ 6 : ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบทุกกรณี (ยกเว้น การรับใช้ชาติ)

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ฮุงกา (Hung Gar)

กังฟูของ ตัง ฟัง (Tang Fung) ลูกศิษย์คนหนึ่งของ หวง เฟยหง หวง เฟยหง ผู้ก่อตั้ง มวยฮุงกา และเป็นหนึ่งในนักกังฟู ผู้กลายเป็นตำนาน