คาถากำกับยันต์

Logo taifudo red Website Taifudo Academy
Tags:
Share this post:

คาถากำกับยันต์ มงกุฎพระพุทธเจ้า

อิติปิโส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ อิเมนาพุทธะตัง โสอิ อิโสตัง พุทธะปิติอิ

คาถามงกุฎพระพุทธเจ้า ใช้นารกระทำอะไรทั้งหลายทั้งปวง ที่จะเป็นมงคลหรือป้องกันสรรพภัยได้ร้อยแปด อานุภาพของพระคาถา ศัตรูจะพินาศเองเมื่อคิดประทุษร้าย จะเกิดผลในด้านมงคลทุกประการ

ยันต์จตุโร

จะตุโร นะวะโม ทะเวโช ตรีนิ ปัญจะ สัตตะ อัฏฐะ เอโก ฉะวัจฉะราชา

คาถากำกับยันต์จตุโร

โอม สิทธิกัมมัง อะหังสามิ เขตตะพิชชัง ชะโยชะยัง สัพพะโภคัง ละภิสสันติ ยาวะชีวัมปิ ภุญชะเร โสธะนังปิ คะเหตตะวานะ ธะนัง อะทาสิ ทายะโภคัง ธะนัง นิพพัตตา สัตตา อิเม อิจฉันติ เม นะโม ตัมปิ สัตถานุภาเวนะ สัพพะโภคัง ละภิส สันตุเม รักขันตุ สัพพะทา สะวาหายะ

โอมไชยโย ชะวันติมาระกัง มานุสสาปิจา สัพเพเทวาจะคันธัพพา ปูชะยันติ ปะลายันติ ตัมปิ ตัสสา นุภาเวนะ สัพพะสัตตู วินาสสันตุ สัพพะเสนา อัปปักกามุง อมทุเร สะวาหายะ

ยันต์จตุโรบังเกิดทรัพย์ เรียกเงินเรียกทอง ค้าขายดี รักษาทรัพย์สมบัติให้เยือกเย็นทรงตัว รํ่ารวยยิ่งๆ ขึ้นไป

ยันต์ตรีนิสิงเห

มะอะอุ ตรีนิสิงเห สะธะวิปีปะสะอุ สัตตะนาเค
อาปามะจุปะ ปัญจะเพชรฉลูกัญเจวะ
นะมะพะทะ จะตุเทวา อิสวาสุ สุสวาอิ ฉะวัจฉะราชา
ฑีฆะสังอังขุ ปัญจะอินทรานะเมวะจะ
มิ เอกะยักขา อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะวะเทวา
สะหะชะฏะตรี ปัญจะพรัหมาสะหัมปะติ
พุทโธ ทะเวราชา เสพุเสวะเสตะอะเส อัฏฐะอะระหันตา
นะโมพุทธายะ ปัญจะพุทธานะมามิหัง

ยันต์ตรีนิสิงเห ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ กันโรคระบาด กันภูตผีรบกวน ทำนํ้ามนต์คลอดบุตรง่าย กันคุณไสยลมเพลมพัด บ้านหรือที่ใดร้ายอยู่ยาก ให้อธิษฐานฝังดินแก้ไขกลับร้ายเป็นดี

คาถาหลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (3 จบ)

แล้วระลึกถึงท่านหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืดวัดช้างให้ จะคุ้มครองให้เราแคล้วคลาด ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ

คาถากันภัย

กันนะ กันนา กันนิ กันนี กันนุ กันนู กันเน กันโน กันนุง กันนิง กันนอ กันนะ

คาถากากับยันต์บรรจุกระถางธูป

เอวังพุทธา อะจินตัยยา เอวังธัมมา อะจินตัยยา เอวังสังฆา อะจินตัยยา พุทธตุโณ
อะจันเตยโย ธัมมะตุโณ อะจินเตยโย สังฆะตุโณ อะจินเตยโย โนนะนา โนรัตติ
รัชชะมาโน โนนะมาโน อัตติ อุตตะโม โนนะนาโน ภูมิราชาโน อิติปิโสภะคะวา
อิติปิโส พุทเธหิสรรัง สัพเพเทวาปิยา มะมะ อิติปิโสภะคะวา อิติปิธัมเมหิสรณัง
สัพพะปาปังวินาสสันตุ อิติปิโสภควา อิติปิสังเฆหิสรณัง จะตุโรราชาปิยามะมะ

ถ้าท่องพระคาถาทั้งหมดแล้ว ให้ปิดด้วย บทท้ายนี้

พุทโธ พุทธัง นะกันตัง อะระหัง พุทโธ
นะโม พุทธายะ อุทธัง อัทโธ นะโม พุทธายะ
ปิดตุ ปิดตัง ปิดทะวารัง อุตตะรัง ปิดตุ อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ
อิทธิฤทธิ พุทธะ นิมิตตัง

ตะกรุดหัวใจมนุษย์

ตะกรุดนี้ลงด้วยพระคาถาหัวใจมนุษย์และนะเมตตา วิธีการใช้ให้อาราธนาด้วยนะโม 3 จบ

พุทธัง อาราธนานัง ธัมมัง อาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม ปิโยเทวะมนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม ปิโยนาคะสุปัณณาณัง ปิยิน ทริยังนะมามิหัง สัพเพชะนา พะหูชะนา นะเมตตาจิต นะมะอะอุฯ

ใช้ในทางติดต่อเรื่องค้าขายก็ดี เป็นที่รักแก่ชนทั้งหลาย ก่อนออกจากบ้านให้อธิษฐานจิตแล้วจึงออกไป ที่สำคัญผู้ใช้ ต้องรู้จักทำจิตใจให้มีเมตตากรุณาเสียก่อนแล้วจึงใช้ได้ผลนักแลฯ

ในงานพิธีไหว้ครู ปี พ.ศ.2556 อาจารย์ชีวินทาตะกรุดหัวใจมนุษย์ (หัวใจปิโย) มอบแก่ผู้ร่วมงานทุกคน

การนาตะกรุดของอาจารย์ชีวินและเหรียญสมเด็จพระนเรศวร ไปใช้ต้องปฏิบัติดังนี้

ให้นำพานใส่ดอกบัว 5 ดอก มาลัย 3 สี 1 พวง ธูป 5 ดอก เทียน 5 เล่ม หมากพลู 5 คำ เงินขันครู 6 บาท นํ้าสะอาด 1 แก้ว นำตะกรุดวางบนดอกไม้ แล้วบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยการเดินธาตุ จึงสามารถนำไปใช้เมื่อใช้เสร็จทุกครั้งพึงนำตะกรุดวางไว้บนพาน

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ