Logo TFD new

Category: คอร์สเรียน

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

หลักสูตรอาวุธปืน

หลักสูตร: อาวุธปืน“ไม่เอาคือทำเขา ถ้าเอาถูกเขาทำ”วันและเวลาเรียน เรียนวันจันทร์-อาทิตย์

Read More
1600 Website Taifudo Academy

หลักสูตรหวิงชุน

หลักสูตร: หวิงชุน วันและเวลาเรียน เรียนวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดีเวลา 19.00 น. – 20.30 น

Read More
๑๙๐๑๒๗ 0310 Website Taifudo Academy

หลักสูตร : อาวุธ (Weapon)

อาวุธที่ใช้ในไทฟูโด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือสั้น, กลาง, ยาว โดยในคอร์สเรียนจะสอนมีดสั้น ดาบ พลอง ง้าว

Read More