Logo TFD new

จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย

thiland xinwu@2000x 100 logo

จุดประสงค์หลัก

ให้ยกย่องครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว และยังคงมีชีวิตอยู่
พบปะครูอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีคุณธรรม องค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากรุ่นครู ให้เป็นผู้ถ่ายทอดและสืบทอดวิชาของท่านต่อ
นักสู้ และครูรุ่นใหม่ที่พร้อมพัฒนาตนเอง ไปเป็นครูที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ยังรวมถึงครูช่าง, ครูศิลป์, ครูผู้ให้ภูมิปัญญาต่างๆ
สมาชิกที่ชอบศาสตร์ ศิลป์ และการเรียนรู้ สามารถพบปะติดต่อท่านได้โดยตรงในการเรียนรู้ได้เลย
แหล่งข้อมูล ผู้สนใจ เข้ามาชม ค้นหา ครูบาอาจารย์ ครูช่าง ครูศิลป์ ต่างๆ ได้

สิทธิบัตรและใบรับรอง

THAILAND XINWU

Certificate of Membership

ใบประกาศสมาชิกซินอู่ ผู้ที่เป็นสมาชิกของซินอู่เท่านั้นที่จะได้รับ และใบสอบผ่านสายซินอู่ จะเป็นผู้ที่สอบท่ารำทั้งหมดได้และสอบการรำผ่านเท่านั้นถึงจะได้

ใบประกาศสมาชิกซินอู่
เป็นใบประกาศว่าได้เป็นสมาชิกซินอู่อย่างเป็นทางการ

ใบสอบผ่านสายซินอู่
เป็นใบประกาศว่าได้สอบผ่านการสอบสายของซินอู่ โดยมีการสอบทั้งหมด 5 ชุด คือ 1. ท่าเติ้งเส้า (มือเดี่ยว) 2. ท่าซวงเส้า (มือคู่) 3. ท่าซานฉวน (ซามควิ่น) 4. หนานปู้ฝ่า (ท่าเท้าใหญ่) 5. ท่าต้าหงฉวน

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Facebook : taifudoacademy
Line : kat_taifudo
Youtube : Taifudo Academy
Tiktok : taifudoacademy
Instagram : taifudoacademy.official
Twitter : taifudo academy
Tel : 083 923 4204
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ฮุงกา (Hung Gar) | Taifudo Academy

กังฟูของ ตัง ฟัง (Tang Fung) ลูกศิษย์คนหนึ่งของ หวง เฟย หง (Wong Fei-hung) หวงเฟยหง ผู้ก่อตั้ง มวย ฮ

98648 Website Taifudo Academy

หมวดที่ 3 : ประชิด | Taifudo Academy

เป้าหมายกระแทก 12 จุด ตา จมูก กราม หู คอหอย ลิ้นปี่ ชายโครงหน้า อวัยวะ หัวเข่า หลังเท้า ชายโครงหลัง

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

งานพิธีไหว้ครู และกรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน | Taifudo Academy

งานพิธีไหว้ครู ในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงา