Taifudo Academy

บทความซินอู่

thiland xinwu@2000x 100 logo

จุดประสงค์หลักของซินอู่ประเทศไทย

จุดประสงค์หลัก ให้ยกย่องครูบาอาจารย์ที่เผยแพร่ถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ ทั้งที่เสียชีวิตไปแล้ว และยังคงมีชีวิตอยู่พบปะครูอาจา

Read More »
thiland xinwu@2000x 100 logo

ท่ารำในซินอู่ (Xin Wu)

ท่ารำในซินอู่มีไว้เพื่อ? 1. มีให้สมาชิกที่สนใจ ไว้ฝึกเพื่อออกกำลัง พัฒนากล้ามเนื้อ พลัง และระบบการหายใจ ตามแนวความคิดคนจ

Read More »
thiland xinwu@2000x 100 logo

สายซินอู่ (Xinwu)

สำหรับผู้ที่สนใจฝึกท่ารำ “ซินอู่ (Xinwu)” ท่ารำพัฒนามาจากมวยใต้ 7 ประเภทมวย คือ เน้นการฝึกหายใจ ประกอบท่าร่า

Read More »
thiland xinwu@2000x 100 logo

ปรัชญาของกลุ่ม “ใจเป็นวิทยายุทธ์”

1. ประวัติการก่อตั้ง กลุ่มพันธมิตรซินอู่ก่อตั้งด้วยความริเริ่มของกลุ่มผู้ศึกษาวิทยายุทธ์ในประเทศไทยโดยการนำของอาจารย์ ชี

Read More »
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner