• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

taifudo academy

WEAPONS

หลักสูตร ประวัติและข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

เชิงดาบอาษาญี่ปุ่น [TaiFuDo Academy]

อุปกรณ์การใส่ และฝึกเราไม่พร้อมดั่งต้นทาง เราไม่เรียกตัวเองว่า “ซามูไร” เราเพียงมีสัญญาณเก่าว่าเราใช้ มัน เยี่ยงไร Mazataka Ozaki เชื้อสาย

Read More »

การใช้อาวุธในศาสตร์พลพยัคฆ์ [TaiFuDo Academy]

การใช้อาวุธในศาสตร์พลพยัคฆ์ 1. เชิงชักดาบ 2. เชิงอาษาดาบญี่ปุ่น 3. เชิงอาษาจีน 4. เชิงอารักษ์ 5. เชิงทะลวงฟัน 6. การฝึกพร้อมเชิงขุม การใช้ขุมในการฝึก

Read More »

พลองไทฟูโด [TaiFuDo Academy]

ไทฟูโด ยังแบ่งวิชาพลองออกเป็น 1. พลองไทฟูโด 12 จังหวะ2. พลองผู้เฒ่า3. พลองหางหนู4. พลองสองหัว5. พลองสั้น,ยาว6. พลองขุม7. พลอง12ไม้8. ไม้ตะพต ด้วยหลักก

Read More »

สาธิตศิลปะการใช้ไม้ตะพดในรายการ วันวานยังหวานอยู่ ช่อง 7 สี [TaiFuDo Academy]

จากภาพ อ.ชีวิน อัจฉริยะฉายและทีมไทฟูโดWirat Thanasirikhajornสาธิตศิลปะการใช้ไม้ตะพดในรายการ วันวานยังหวานอยู่ ช่อง7สี อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย #ไม้ตะพ

Read More »