TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ศาสตร์พลพยัคฆ์ ว่าด้วยการต่อสู้มือเปล่า

ศาสตร์พลพยัคฆ์ ว่าด้วยการต่อสู้มือเปล่า ในตำราพระพิไชยสงคราม บันทึกการฝึกการต่อสู้ในหมวดมือเปล่า ๓ หมวด
๑. ฝึกเพื่อป้องกันตัวได้
๒. ฝึกเพื่อทำร้ายผู้อื่นได้
๓. ฝึกเพื่อการวางแผนได้

ในหมวดการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ไทยหัตถยุทธ
หมวด๑ การฝึกองค์ ๓ รุก,รับ,หลีก
๒.ในหมวดส่วน๔ ๒.๑ทำจริง./๒.๒ทำเล่น./๒.๓ทำจริงเป็นเล่น./๒.๔ทำเล่นเป็นจริง
ส่วน ๔ ของการรุก
ส่วน ๔ ของการรับ
ส่วน ๔ ของการหลีก ฯลฯ
หมวดที่ ๓ หลัก ๗
๑.-๗. กลยุทธ
ในหมวดว่าด้วยกลยุทธหนึ่งการศึกใช้หลายกลยุทธ

You're currently offline