TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
taifudo
adminkanoon

Welcome To TAI FU DO

Welcome To TAI FU DO What is Tai Fu Do? It could more appropriately be said “what isn’t Tai Fu Do?”

Read More »

ฝ่ามือทรายเหล็ก

การฝึกพลังฝ่ามือทรายเหล็ก สำหรับผู้สนใจชอบทำร้ายร่างกายตนเอง ออกแนวบ้าพลังไว้ใช้ฝึกฝน  ศึกษาวิธีฝึกท

Read More »

You're currently offline