TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ท่าทุ่มในไทฟูโด

ท่าทุ่มในไทฟูโด

       ใช้หลักทวิลักษณ์หนึ่งเทคนิค สองท่า สามสิบเทคนิค หกสิบท่า ใช้ทั้งในรูปแบบตั้งรับ และเทคนิคโจมตี เวลาฝึกเข้าคู่ ช่วยกันฝึกไม่เน้นใช้ทักษะเดียว ในจังหวะเดียว แต่ให้ฝึกใช้ทักษะหลายๆทักษะ เมื่อช่วยกันฝึก ใช้กำลังให้น้อย ใช้ทักษะที่ฝึกมาให้มาก
       ยามฝึก : ฝึกกำลัง,มวย,ใจ
       ยามใช้ : ใจ,กำลัง,มวย

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.