Taifudo Academy

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

太夫道

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

โรงเรียน​ศิลปะ​ศ​า​สต​ร์การ​ป้องกันตัว​ไทย​หัต​ถ​ยุทธ์​ #สถาบันไทฟูโด หาดใหญ่ สอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด #รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) หรือ สคช. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพแและมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ พัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

More To Explore