Taifudo Academy

โรงเรียนศิลปะป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ไม่มีการแข่งขัน ฝึกฝนพัฒนาทักษะเพื่อป้องกัน
ตามระบบที่ได้ยื่นข้อกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 15(2)

จำนวนที่เรียน

0
Hour

ฝึกด้วยตนเอง

0
Hour

SLOGAN 

ไทฟูโดฝึกฝนเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัว หากใช้มุ่งเน้นการต่อสู้และการเอาชนะ หากแต่ให้มีสติและอ่อนน้อมถ่อมตน

คำปฏิญาณ 

ข้อที่ 1

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อที่ 2

ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ

ข้อที่ 3

ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุและผล

ข้อที่ 4

ข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น

ข้อที่ 5

ข้าพเจ้าจะบำรุงรักษาร่างกายให้สะอาด แข็งแรงอยู่เสมอ

ไทฟูโดมีรูปแบบการฝึก 5 หมวด 

ทักษะบนเบาะ

คว้าจับ, การทุ่ม, การปล้ำ

ทักษะการยืนพื้น

ทักษะเข้าประชิด (ม้าแคบสะพานสั้น)

ทักษะวงกว้าง (ม้ากว้างสะพานยาว)

การใช้อาวุธ

พลอง, ดาบ, มีด