taifudo academy

members

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธแบ่งสมาชิกออกเป็น 1. อาจารย์ (เจ้าสำนัก) 2. ผู้นำฝึกหรือครูฝึก 3. ศิษย์สายใน 4. ศิษย์ทั่วไป

Master

อาจารย์ (เจ้าสำนัก)

Click Here

couse

Leader

ผู้นำฝึก หรือ ครูฝึก

Click Here

Disciple

ศิษย์สายใน

Click Here

Student

ศิษย์ทั่วไป

Click Here