member

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธแบ่งสมาชิกออกเป็น 1. อาจารย์ (เจ้าสำนัก) 2. ผู้นำฝึกหรือครูฝึก 3. ศิษย์สายใน 4. ศิษย์ทั่วไป

Master

อาจารย์ (เจ้าสำนัก)

Leader

ผู้นำฝึก หรือครูฝึก

Disciple

ศิษย์สายใน

Student

ศิษย์ทั่วไป