Taifudo Course

Take a break and read all about it

Taifudo Course

หลักสูตรบอดี้การ์ด [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: บอดี้การ์ด ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การ

Taifudo Course

หลักสูตรไท่เก๊ก [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: ไท่เก๊ก ไท่เก๊กตระกูลหยาง, ไท่เก๊กสายเจิ้งมั่นชิ

Taifudo Course

หลักสูตรมวยไทยหัตถยุทธ [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: มวยไทยหัตถยุทธ (รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)

Taifudo Course

หลักสูตรหวิงชุน [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: หวิงชุน (รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) วันและ

Taifudo Course

หลักสูตรมวยกังฟูจีนใต้ [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: มวยกังฟูใต้ (รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) วั

Taifudo Course

หลักสูตรอาวุธ [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: อาวุธ จะมีตั้งแต่อาวุธสั้น กลาง และยาว เช่น มีด