TaiFuDo Bodyguard Team เข้าร่วมศูนย์วิทยุเสรี [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

29 กันยายน 2556 ณ บ้านพักนายอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยนายเสรีย์ พาณิชย์กุล นายอำเภอหาดใหญ่ได้เชิญสมาชิกศูนย์วิทยุเสรีทุกท่านมาพบปะแลกเปลี่ยนความคิด และเสนอแนะการปฎิบัติงานร่วมกัน ที่สำคัญเพื่อความสามัคคีของศูนย์วิทยุฯ เพื่อให้การบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของประชาชนได้เกิดอย่างแท้จริง

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ได้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจ ความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีทีท่าว่าจะขยายความรุนแรงมากขึ้น นายสมพร ใช้บางยาง อดีดผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงมีนโยบายเพื่อให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุ รายงานเหตุการณ์ร่วมกับภาครัฐ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ

อำเภอหาดใหญ่จึงได้ตั้งศูนย์วิทยุภาคประชาชนขึ้นโดยใช้ความถี่ ช่อง 48 ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นม า เปิดทำการอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ต้องหยุดทำการไป เนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ เช่น งบประมาณไม่เพียงพอ วิทยุชำรุดเสียหาย เป็นต้น

ต่อมาปี 2555 นายอำเภอเสรีย์ พาณิชย์กุล ได้ย้ายมารับตำแหน่งนายอำเภอหาดใหญ่ และได้เห็นความสำคัญของภาคประชาชนที่มีส่วนร่วมในการรับแจ้งเหตุ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่อย่างได้ผลสำเร็จ จึงจัดประชุมคณะกรรมการฯ และสมาชิก ผบ.หมวด อส.สำรอง และได้จัดตั้ง “ ศูนย์วิทยุเสรีย์ เพื่อความมั่นคง และบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งใช้เปิดทดลองทำการมาประมาณ 3-4 เดือนมาแล้ว

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ