งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้

  1. ไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิง
  2. ไม่ได้ระยะที่มั่นใจ ไม่ยิง
  3. ในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เองยังไม่มั่นใจ ทั้งระยะยิงและความเด่นชัดของเป้าหมาย ไม่ยิง
  4. หัวหน้าชุดยังไม่สั่งให้ขึ้นอาวุธ ไม่ยิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *