• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพTPQI

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพTPQI
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

โรงเรียน​ศิลปะ​ศ​า​สต​ร์การ​ป้องกันตัว​ไทย​หัต​ถ​ยุทธ์​ #สถาบันไทฟูโด หาดใหญ่ สอนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด #รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) หรือ สคช. เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิวิชาชีพแและมาตรฐานอาชีพ โดยมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ พัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

ด้วยรัก
ชีวิน อัจฉริยะฉาย

Coures

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู

Read More »

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหล

Read More »

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Tai Chi ไทเก็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทร

Read More »

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut มวยไทยหัตถยุทธโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(

Read More »

Course Wing Chun

Taifudo academy Course: Wing Chun หวิงชุนโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกร

Read More »

Course Kung Fu

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

วาสนาได้พบอาจารย์คนใหม่

#วาสนาได้พบอาจารย์คนใหม่ช่วงที่ไปงานศพอาจารย์ยิปฟุกช่อย ในงานของอ.ยิป มีจอมยุทธหลายท่านที่มา เคารพศพ

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

Shopping Basket