การฝึกมวยที่ดีนั้นควรจะค่อยๆ ฝึก

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

การฝึกมวยที่ดีนั้น
ควรจะใช้หลักของเต๋า

กล่าว คือ ค่อยๆ ฝึกอย่าง
ค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไป
ฝึกจากช้าไปเร็ว
ฝึกจากต่ำไปสูง

(อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย)

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket