• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพื้นฐาน

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพื้นฐาน
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

การแต่งกาย
การแต่งกายขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการฝึกหัดฝึกในโรงฝึก ควรแต่งกายตามกฎระเบียบของสถานที่ที่กำหนดไว้ หากฝึกหัดส่วนตัว เสื้อผ้าไม่ควรรับและกระชับจนแน่นเกินไป ทำให้หายใจอึดอัด

สถานที่ฝึก
ในโรงฝึกที่กำหนดนัดหมายทำการฝึกกันไว้หรือตามสถานที่ต่างๆที่ใช้ออกกำลังกาย แต่ที่สำคัญต้องไม่ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้ดี
หากอยู่ในโรงฝึก, สถานที่ฝึกอาจมีหิ้งบูชาพระ, พระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติ, ภาพครูอาจารย์ เพื่อใช้แสดงความเคารพ การสำรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ฝึกตามควร เมื่ออยู่ในสถานที่ควรรักษามารยาทปฏิบัติตามกฎ รู้จักกาละเทศะให้ความเคารพต่อสถานที่ฝึกและควรช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่โดยทั่ว ๆ ไปด้วย

พิธีก่อนการฝึก
ก่อนเริ่มฝึกเมื่อเรียกรวมผู้ฝึกแล้ว ควรเคารพหิ้งบูชาพระ, พระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติ (ถ้ามี), รูปเคารพของเหล่าครูบาอาจารย์และอาจารย์ผู้ทำการสอนตามลำดับ

สิ่งที่ผู้ฝึกควรรู้
1. เริ่มแรกเรียนมวย ยังไม่ควรด่วนสงสัย เหตุผล พึงปฏิบัติตามคำสั่งของครูอาจารย์
2. ไม่ควรใช้แรงตามความเคยชินในการฝึก ควรผ่อนคลายมีสมาธิ
3. แต่ละวันควรหัดเรียนเพียงท่าหรือสองท่า ถ้ามากเกินจะเกิดความสับสน และควรหมั่นทบทวนซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญ

ข้อพึงกระทำ
1. ต้องมีความเคารพต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
2. ต้องมีความเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์
3. ต้องรู้จักให้เกียรติซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

ได้อะไร? จากการฝึกศิลปะป้องกันตัว
1. รู้และเข้าใจหลักการป้องกันตัว ความอ่อนน้อมถ่อมตน
2. สร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงให้กับตนเอง
3. เสริมสร้างสมรรถภาพความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ

จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว ”ไทฟูโด”
1. เพื่อให้ผู้ฝึกรู้จักและเข้าใจในหลักการป้องกันตัว หลักปรัชญาในศิลปะต่างๆแนวความคิดหลักการฝึก
2. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจประโยชน์การฝึกฝนศิลปะฯทั้งทางด้านการป้องกันตัวและความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหมู่ผู้ฝึกศิลปะฯ และผู้ที่สนใจในวิชาศิลปะฯจากแขนงต่าง ๆ
4. เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาเผยแพร่ศิลปะฯ ให้แพร่หลายในหมู่ผู้ที่สนใจและเป็นการอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ให้คงอยู่นานเท่านาน

ระเบียบมารยาทสำหรับผู้ฝึกควรปฏิบัติ
การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ฝึก แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน, ความรัก, การให้อภัย, นํ้าใจ,ต่อเพื่อนครูบาอาจารย์
ควรเชื่อฟังคำแนะนำและเคารพต่อครูบาอาจารย์
1. ให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วยเหตุผล
2. ให้มีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเท่าที่สามารถช่วยได้
3. ไม่ควรล้อเล่นหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นในขณะฝึกซ้อม
4. เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสถานที่ฝึกหรือในขณะที่ฝึกซ้อม
5. ไม่ควรสวมใส่อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ฝึกและผู้ฝึก อาทิ สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ, นาฬิกา, แหวน, เล็บมือเล็บเท้ายาว, ควรตัดแต่งให้เรียบร้อย

Coures

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู

Read More »

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหล

Read More »

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Tai Chi ไทเก็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทร

Read More »

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut มวยไทยหัตถยุทธโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(

Read More »

Course Wing Chun

Taifudo academy Course: Wing Chun หวิงชุนโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกร

Read More »

Course Kung Fu

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

วาสนาได้พบอาจารย์คนใหม่

#วาสนาได้พบอาจารย์คนใหม่ช่วงที่ไปงานศพอาจารย์ยิปฟุกช่อย ในงานของอ.ยิป มีจอมยุทธหลายท่านที่มา เคารพศพ

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู

Shopping Basket