คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ข้าพเจ้ามีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่หาดใหญ่ แน่นอนว่าชมรมที่ข้าพเจ้าเลือกเข้าร่วมคือ ชมรมป้องกันตัวซึ่งในขณะนั้นเล่นแต่ “ไอคิโด” เพียงอย่างเดียว พอขึ้นชั้นปีที่ 3 ในปี พ.ศ.2539 ก็ได้พบกับท่านอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบผสมผสานนั้นเป็นอย่างไร ที่มากไปกว่านั้นคืออาจารย์บอกว่าทุกท่วงท่ามี “ไท่เก๊ก” อยู่ในนั้น แน่นอนว่าเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับข้าพเจ้า แต่ต้องทิ้งมวยที่เรียนมาทั้งหมดแล้วเริ่มใหม่แบบเด็กน้อย

ข้าพเจ้าใคร่ครวญอยู่พักใหญ่จึงได้ตัดสินใจขอมอบตัวเป็นศิษย์ในศาสตร์การป้องกันตัวแบบผสมผสานที่ท่านอาจารย์ชีวิน ได้ทุ่มเททั้งชีวิตคิดค้นออกแบบจนตกผลึกมาเป็น “ศิลปศาสตร์การป้องกันตัว ไทยหัตถยุทธไทฟูโด ไท่เก๊ก” หลายปีที่ฝึกฝนจนถึงขั้น “สายดำดั้งสาม” สิ่งหนึ่งที่ค้นพบด้วยตนเองคือสรรพวิชาที่ ท่านอาจารย์ชีวิน ได้ตกผลึกมาถ่ายทอดให้ศิษย์นั้น มิใช่ ศิลปะการป้องกันตัวเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็น “ศิลปะการป้องกันใจ” ให้รู้จักอดทน อดกลั้น อ่อนน้อม ถ่อมตน ครองสติมั่นในทุกๆ สถานการณ์

เมื่อท่านอาจารย์ มีดำริที่จะเขียนหนังสือ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่อาจารย์คิดค้นขึ้น ให้เป็นที่แพร่หลาย ข้าพเจ้าจึงไม่รีรอที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนงานของอาจารย์ชิ้นนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายนำไปอ้างอิงและทบทวนฝึกฝน ให้มีความชำนาญสืบไป

ด้วยความนับถือยิ่ง
นายแพทย์บัญชา แดงเนียม
เลขาธิการสมาคมเซลล์บำบัดไทย

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ