• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพื้นฐาน [TaiFuDo Academy]

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพื้นฐาน [TaiFuDo Academy]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

การแต่งกาย
การแต่งกายขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการฝึกหัดฝึกในโรงฝึก ควรแต่งกายตามกฎระเบียบของสถานที่ที่กำหนดไว้ หากฝึกหัดส่วนตัว เสื้อผ้าไม่ควรรับและกระชับจนแน่นเกินไป ทำให้หายใจอึดอัด

สถานที่ฝึก
ในโรงฝึกที่กำหนดนัดหมายทำการฝึกกันไว้หรือตามสถานที่ต่างๆที่ใช้ออกกำลังกาย แต่ที่สำคัญต้องไม่ก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น ที่โล่งแจ้งอากาศถ่ายเทได้ดี
หากอยู่ในโรงฝึก, สถานที่ฝึกอาจมีหิ้งบูชาพระ, พระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติ, ภาพครูอาจารย์ เพื่อใช้แสดงความเคารพ การสำรวมและยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ฝึกตามควร เมื่ออยู่ในสถานที่ควรรักษามารยาทปฏิบัติตามกฎ รู้จักกาละเทศะให้ความเคารพต่อสถานที่ฝึกและควรช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่โดยทั่ว ๆ ไปด้วย

พิธีก่อนการฝึก
ก่อนเริ่มฝึกเมื่อเรียกรวมผู้ฝึกแล้ว ควรเคารพหิ้งบูชาพระ, พระบรมฉายาลักษณ์ธงชาติ (ถ้ามี), รูปเคารพของเหล่าครูบาอาจารย์และอาจารย์ผู้ทำการสอนตามลำดับ

สิ่งที่ผู้ฝึกควรรู้
1. เริ่มแรกเรียนมวย ยังไม่ควรด่วนสงสัย เหตุผล พึงปฏิบัติตามคำสั่งของครูอาจารย์
2. ไม่ควรใช้แรงตามความเคยชินในการฝึก ควรผ่อนคลายมีสมาธิ
3. แต่ละวันควรหัดเรียนเพียงท่าหรือสองท่า ถ้ามากเกินจะเกิดความสับสน และควรหมั่นทบทวนซ้ำ ๆ จนเกิดความชำนาญ

ข้อพึงกระทำ
1. ต้องมีความเคารพต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ
2. ต้องมีความเคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์
3. ต้องรู้จักให้เกียรติซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น

ได้อะไร? จากการฝึกศิลปะป้องกันตัว
1. รู้และเข้าใจหลักการป้องกันตัว ความอ่อนน้อมถ่อมตน
2. สร้างความเชื่อมั่นความมั่นคงให้กับตนเอง
3. เสริมสร้างสมรรถภาพความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ

จุดมุ่งหมายของการเผยแพร่ศิลปะป้องกันตัว ”ไทฟูโด”
1. เพื่อให้ผู้ฝึกรู้จักและเข้าใจในหลักการป้องกันตัว หลักปรัชญาในศิลปะต่างๆแนวความคิดหลักการฝึก
2. เพื่อให้รู้จักและเข้าใจประโยชน์การฝึกฝนศิลปะฯทั้งทางด้านการป้องกันตัวและความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในหมู่ผู้ฝึกศิลปะฯ และผู้ที่สนใจในวิชาศิลปะฯจากแขนงต่าง ๆ
4. เพื่อเป็นการยกระดับพัฒนาเผยแพร่ศิลปะฯ ให้แพร่หลายในหมู่ผู้ที่สนใจและเป็นการอนุรักษ์สืบทอดเจตนารมณ์ของอาจารย์ให้คงอยู่นานเท่านาน

ระเบียบมารยาทสำหรับผู้ฝึกควรปฏิบัติ
การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ฝึก แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน, ความรัก, การให้อภัย, นํ้าใจ,ต่อเพื่อนครูบาอาจารย์
ควรเชื่อฟังคำแนะนำและเคารพต่อครูบาอาจารย์
1. ให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วยเหตุผล
2. ให้มีความสามัคคีและช่วยเหลือกันเท่าที่สามารถช่วยได้
3. ไม่ควรล้อเล่นหรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่นในขณะฝึกซ้อม
4. เสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดเข้ามาในสถานที่ฝึกหรือในขณะที่ฝึกซ้อม
5. ไม่ควรสวมใส่อุปกรณ์ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวผู้ฝึกและผู้ฝึก อาทิ สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ, นาฬิกา, แหวน, เล็บมือเล็บเท้ายาว, ควรตัดแต่งให้เรียบร้อย

Coures

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการ

Read More »

Course TaiFuDo [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Taifudo (ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับร

Read More »

Course Tai Chi [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Tai Chi (ไทเก็ก)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระ

Read More »

Course Muay Thai [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut (มวยไทยหัตถยุทธ) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

Read More »

Course Wing Chun [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Wing Chun (หวิงชุน)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Read More »

Course Kung Fu [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้– แต่ระบบการฝึกฝน ยั

Read More »

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธมันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?-

Read More »