TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ไทฟูโด (TAIFUDO) ฝึกฝนเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัว หากใช้มุ่งเน้นการต่อสู้และการเอาชนะ หากแต่ให้มีสติและอ่อนน้อมถ่อมตน

คำปฏิญาณ

ข้อ 1. ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะเชื่อฟังครูบาอาจารย์ ด้วยเหตุและผล
ข้อ 4. ข้าพเจ้าจะให้เกียรติต่อตนเองและผู้อื่น
ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะบำรุงรักษาร่างกายให้สะอาด แข็งแรงอยู่เสมอ
ข้อ 6. ข้าพเจ้าจะหลีกเลี่ยงเหตุการณ์อันไม่สงบทุกกรณี ยกเว้นการรับใช้ชาติ

TAIFUDO มีรูปแบบการฝึก 5 หมวด

1. ทักษะบนเบาะ

คว้าจับ

การทุ่ม

การปล้ำ

2. ทักษะการยืนพื้น

3. ทักษะเข้าประชิด (ม้าแคบสะพานสั้น)

4. ทักษะวงกว้าง (ม้ากว้างสะพานยาว)

5. การใช้อาวุธ

พลอง

ดาบ

มีด

ไม่มีการแข่งขัน ฝึกฝนพัฒนาทักษะเพื่อป้องกัน
ตามระบบที่ได้ยื่นข้อกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชนนอกระบบ 15(2)

จำนวนทีเรียน

1
Hour

ฝึกฝนด้วยตนเอง

1
Hour

ลำดับขั้นสาย

การนับเลขเวลาซ้อม

1 หนึ่ง – อิจิ (ichi)
2 สอง – นิ (ni)
3 สาม – ซัน (san)
4 สี่ – ชิ (shi)
5 ห้า – โก๊ะ (go)
6 หก – โระกุ (roku)
7 เจ็ด – ชิจิ (shichi)
8 แปด – ฮาจิ (hachi)
9 เก้า – คิว (kyuu)
10 สิบ – จู (juu)

You're currently offline