TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

พลองไทฟูโด

ไทฟูโด ยังแบ่งวิชาพลองออกเป็น

1. พลองไทฟูโด 12 จังหวะ
2. พลองผู้เฒ่า
3. พลองหางหนู
4. พลองสองหัว
5. พลองสั้น,ยาว
6. พลองขุม
7. พลอง12ไม้
8. ไม้ตะพต

ด้วยหลักการฝึก 8 ไม้

1. หนีไม้
2. หลบไม้
3. ลองไม้
4. ประไม้
5. ตีไม้
6. รุกไม้
7. หลอกไม้
8. พลิกไม้

สี่ประสาน

1. เชื่อมไม้
2. ประสานไม้
3. หยุดไม้
4. รุกไม้

You're currently offline