TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

พลองไทฟูโด

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

ไทฟูโด ยังแบ่งวิชาพลองออกเป็น

1. พลองไทฟูโด 12 จังหวะ
2. พลองผู้เฒ่า
3. พลองหางหนู
4. พลองสองหัว
5. พลองสั้น,ยาว
6. พลองขุม
7. พลอง12ไม้
8. ไม้ตะพต

ด้วยหลักการฝึก 8 ไม้

1. หนีไม้
2. หลบไม้
3. ลองไม้
4. ประไม้
5. ตีไม้
6. รุกไม้
7. หลอกไม้
8. พลิกไม้

สี่ประสาน

1. เชื่อมไม้
2. ประสานไม้
3. หยุดไม้
4. รุกไม้

You're currently offline