Logo TFD new

Taifudo Academy

Course

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

หลักสูตรอาวุธปืน

หลักสูตร: อาวุธปืน“ไม่เอาคือทำเขา ถ้าเอาถูกเขาทำ”วันและเวลาเรียน เรียนวันจันทร์-อาทิตย์ เปิดสอนหลักสูตร ระยะ

Read More »
1600 Website Taifudo Academy

หลักสูตรหวิงชุน

หลักสูตร: หวิงชุน วันและเวลาเรียน เรียนวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดีเวลา 19.00 น. – 20.30 น. เปิดสอนหลักสูตร ระ

Read More »
๑๙๐๑๒๗ 0310 Website Taifudo Academy

หลักสูตร : อาวุธ (Weapon)

อาวุธที่ใช้ในไทฟูโด แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือสั้น, กลาง, ยาว โดยในคอร์สเรียนจะสอนมีดสั้น ดาบ พลอง ง้าว ทวน กระบี่และอาวุธอื

Read More »
๑๘๐๘๒๓ 0054 Website Taifudo Academy

หลักสูตร : มวยไทยหัตถยุทธ์ (Muay Thai Hattha Yut)

มวยไทยหัตถยุทธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถูกพัฒนาจัดระบบรูปแบบตลอดจนวิธีการฝึกฝนให้ง่ายต่อความเข้าใจและการฝึกฝน การผนวกท่วงท

Read More »