• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

TAIFUDO ACADEMY

Taifudo Course

ป้องกันตัวไทฟูโด (3-6 ปี), ป้องกันตัวไทฟูโด, กังฟู, หวิงชุน, มวยไทยหัตถยุทธ, ไทเก็ก, อาวุธต่างๆ และบอดี้การ์ด

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู่หนัก,​ ทักษะการใช้อาวุธปืน TFD.POS.​โรงเรียนศิลปศ

Read More »

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) Facebook Page Previous Ne

Read More »

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Tai Chi ไทเก็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) Facebook Page Previous Next taifudo

Read More »

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut มวยไทยหัตถยุทธโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) Facebook Page Pre

Read More »

Course Wing Chun

Taifudo academy Course: Wing Chun หวิงชุนโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) Facebook Page Previous Next taifu

Read More »

Course Kung Fu

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) Facebook Page Previous Next taifudo a

Read More »

Course TaiFuDo (3-6 Year)

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) ไทฟูโดคลาสเด็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) Facebook Page Pre

Read More »

Course Weapon [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Weapon หลักสูตรอาวุธ จะมีตั้งแต่อาวุธสั้น กลาง และยาว เช่น มีด ดาบ พลอง เป็นต้นโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับร

Read More »
Shopping Basket