• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

TAIFUDO ACADEMY

Taifudo Course

ป้องกันตัวไทฟูโด (3-6 ปี), ป้องกันตัวไทฟูโด, กังฟู, หวิงชุน, มวยไทยหัตถยุทธ, ไทเก็ก, อาวุธต่างๆ และบอดี้การ์ด

Taifudo Course
kanoon

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการ

Read More »
Taifudo Course
kanoon

Course TaiFuDo [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Taifudo (ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับร

Read More »
Taifudo Course
kanoon

Course Tai Chi [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Tai Chi (ไทเก็ก)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระ

Read More »
Taifudo Course
kanoon

Course Muay Thai [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut (มวยไทยหัตถยุทธ) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

Read More »
Taifudo Course
kanoon

Course Wing Chun [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Wing Chun (หวิงชุน)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Read More »
Taifudo Course
kanoon

Course Kung Fu [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »
Taifudo Course
kanoon

Course Weapon [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Weapon (หลักสูตรอาวุธ)จะมีตั้งแต่อาวุธสั้น กลาง และยาว เช่น มีด ดาบ พลอง เป็

Read More »